send link to app

偷天


4.4 ( 8704 ratings )
음악 엔터테인먼트
개발자: xiao shi
비어 있는

窃钩者诛,窃国者侯,窃天地人心者,或为神圣仙佛。天地之道,无边无际;红尘人心,无穷无尽。且看吾孤身只手,将这天地一手偷之。